ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap De Vrij Hypotheken b.v., gevestigd te Woubrugge aan de Raadhuisstraat 2B, 2481 BE, hierna te noemen: “De Vrij Hypotheken”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van De Vrij Hypotheken en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor De Vrij Hypotheken werkzaam zijn. De wederpartij van De Vrij Hypotheken is degene aan wie De Vrij Hypotheken enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap De Vrij Hypotheken, gevestigd te Woubrugge onder Kamer van Koophandel dossiernummer 28041871. Website http://www.devrijhypotheken.nl; Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer die Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden waartoe Opdrachtnemer zich verplicht. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder ‘Opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan; Overeenkomst: De overeenkomst, inclusief de voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, door De Vrij Hypotheken gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door De Vrij Hypotheken gesloten overeenkomsten waarbij De Vrij Hypotheken zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Vrij Hypotheken zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Vrij Hypotheken slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Vrij Hypotheken en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht.

3.1 Offertes en tarieven van De Vrij Hypotheken zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
3.2 Aan De Vrij Hypotheken verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van De Vrij Hypotheken, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
3.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat De Vrij Hypotheken een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. De Vrij Hypotheken is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe Bestemd Algemene Voorwaarden De Vrij Hypotheken juli 2013, versie 1.1 formulier op de website van De Vrij Hypotheken, aan De Vrij Hypotheken heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) De Vrij Hypotheken heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) De Vrij Hypotheken wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) De Vrij Hypotheken heeft bereikt.
3.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door De Vrij Hypotheken aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door De Vrij Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van De Vrij Hypotheken het tegendeel blijkt.

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1 Het is De Vrij Hypotheken toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
4.2 Voor zover De Vrij Hypotheken bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Vrij Hypotheken is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
4.3 De Vrij Hypotheken is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van De Vrij Hypotheken wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen of een fee beloning.
5.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. De Vrij Hypotheken is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van De Vrij Hypotheken beïnvloeden.
5.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door De Vrij Hypotheken voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van De Vrij Hypotheken, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
5.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door De Vrij Hypotheken gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door De Vrij Hypotheken uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
5.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan De Vrij Hypotheken te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale Algemene Voorwaarden De Vrij Hypotheken juli 2013, versie 1.1 bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
5.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van De Vrij Hypotheken aanleiding geeft, is De Vrij Hypotheken bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 6: Termijnen, wijziging van de opdracht, meerwerk

6.1 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen en nimmer fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.
6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.3 In afwijking van lid 2 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Onderzoek, reclames en klachten

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk te zijn gemeld aan Opdrachtnemer, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
7.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in lid 1 bedoeld.
7.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
7.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door lid 1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 8: Medewerking door de opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan De Vrij Hypotheken die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van De Vrij Hypotheken zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is De Vrij Hypotheken bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
8.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan De Vrij Hypotheken verschafte informatie. Algemene Voorwaarden De Vrij Hypotheken juli 2013, versie 1.1

Artikel 9: Aansprakelijkheid van De Vrij Hypotheken

9.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van De Vrij Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Vrij Hypotheken bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van De Vrij Hypotheken wordt uitgekeerd, inclusief het door De Vrij Hypotheken te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering verstrekt.
9.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Vrij Hypotheken in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van De Vrij Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Vrij Hypotheken bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
9.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9.4 De Vrij Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
9.5 De Vrij Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Vrij Hypotheken gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Vrij Hypotheken kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
9.6 De Vrij Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan De Vrij Hypotheken verzonden (email)berichten De Vrij Hypotheken niet hebben bereikt.
9.7 De Vrij Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van De Vrij Hypotheken, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van De Vrij Hypotheken niet of niet tijdig heeft voldaan.
9.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van De Vrij Hypotheken voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
9.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met De Vrij Hypotheken indien De Vrij Hypotheken zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.
9.10 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 De Vrij Hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor De Vrij Hypotheken redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van De Vrij Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Vrij Hypotheken geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar Algemene Voorwaarden De Vrij Hypotheken juli 2013, versie 1.1 leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van De Vrij Hypotheken kan worden gevergd.

Artikel 11: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

11.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
11.2 Door de opdrachtgever aan De Vrij Hypotheken verstrekte persoonsgegevens zullen door De Vrij Hypotheken niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover De Vrij Hypotheken op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
11.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van De Vrij Hypotheken, zal De Vrij Hypotheken de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 12: Niet-overname personeel

12.1 Gedurende de Opdracht en tot een jaar na beëindiging van de Opdracht, is het Opdrachtgever op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, toegestaan om professionals die namens of vanuit Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn (geweest) direct of indirect betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden.
12.2 Opdrachtgever zal, voor iedere door hem begane overtreding van het bepaalde in dit artikel ten behoeve van Opdrachtnemer verbeuren, dadelijk en ineens zonder dat daartoe sommatie of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 1000,- (zegge duizend euro) voor elke geconstateerde overtreding en van € 1000,- (zegge duizend euro) voor elke dag, dat Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Vrij Hypotheken is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De Vrij Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.015470. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. De Vrij Hypotheken conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft De Vrij Hypotheken de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
13.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Alphen aan den Rijn bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 14: Verval van recht

14.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens De Vrij Hypotheken in verband met door De Vrij Hypotheken verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.